Obec Hlohovec

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Kulturní dům > Provozní řád KD

podmínky nájemní smlouvy - Provozní řád Kulturního domu

I.

Nájemce provede rezervaci vybraných prostor (aktivit) kulturního domu v rezervačním systému a pokud bude rezervace v pořádku přijata do rezervačního systému, budou mu informace o této rezervaci zaslány na uvedenou emailovou adresu. Následně se nájemce ve lhůtě 14 dnů osobně dostaví na obecní úřad k fyzickému potvrzení rezervace a prokázání splnění podmínek pronájmu daných tímto provozním řádem a v případě jejich splnění provede referentka potvrzení rezervace. Pokud se nájemce v uvedené lhůtě 14 dnů nedostaví na obecní úřad, nárok na rezervaci zaniká.

II.

Nájemce je povinen maximálně 1 den před konáním akce, v případě víkendové akce maximálně v pátek dopoledne kontaktovat správce kulturního domu, paní Ludmilu Snopkovou, tel. 736257751 a domluvit se na podrobnostech (předání inventáře, doba zahájení topení apod.).

III.

Nájemce se seznámí se stavem pronajímaných prostor a v tomto stavu je převezme. Nájemce zodpovídá za pořádek v době od převzetí kulturního domu do předání kulturního domu zpět pronajímateli. Případné nedostatky je povinen ihned hlásit zaměstnanci Obce Hlohovec, který předmětné prostory předává a za ně odpovídá. Po ukončení pronájmu odevzdá nájemce pronajímateli pronajaté prostory ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O předání a převzetí pronajímaných prostor bude proveden zápis v „Protokolu o předání a převzetí kulturního domu“, ve kterém se uvedou také případné vady, nedostatky či chybějící inventář a který bude stvrzen podpisy nájemce a pronajímatele.

IV.

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli cenu za pronájem dle ceníku krátkodobých pronájmů prostor kulturního domu včetně spotřebované elektrické energie, plynu, vody a včetně vyčištění jídelního prádla dle skutečné spotřeby a dále včetně škody vzniklé na inventáři a budově během akce jejich poškozením nebo ztrátou a to v plné výši. Úhrada za pronájem bude provedena na základě vyúčtování vystaveného pronajímatelem. Nájemce má právo zkontrolovat při převzetí a rovněž při vrácení pronajímaných prostor stavy elektroměru a plynoměru.

V.

Pronajímatel předloží po ukončení nájmu nájemci vyúčtování a nájemce provede nejpozději do 14-ti dnů úhradu buď v hotovosti na Obecním úřadě Hlohovec nebo složenkou nebo převodním příkazem na č.ú.: 221968090/0300 u ČSOB Břeclav*).

VI.

V případě pořádání akcí pro veřejnost zajistí nájemce na každou akci minimálně 2 pořadatele starší 18 let, kteří budou po dobu konání akce viditelně označení, nesmějí požívat alkoholické nápoje. Seznam pořadatelů (jméno a příjmení, tel. kontakt) s uvedením hlavního pořadatele a jeho zástupce vyvěsí nájemce v době pořádání dané akce na viditelném místě, nejlépe u pokladny či vstupu na akci.

VII.

Pronajímatel umožní nájemci k přípravě a likvidaci akce využívat pronajatých prostor max. 2 dny před a 1 den po konání akce. Do služeb poskytovaných pronajímatelem není zahrnuta manipulace inventářem (stoly, židle, nádobí a pod.) a jeho úklid (ani mytí nádobí).

VIII.

Nájemce nesmí pronajaté prostory přenechat k užívání jiné fyzické nebo právnické osobě bez souhlasu pronajímatele.

VII.

Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a povinnosti vyplývajících ze zákona o požární ochraně, umožnit vstup kontrolním orgánům a řídit se pokyny správce kulturního domu. V případě havárie nebo jiné nepředvídatelné situace je nutné volat tísňová čísla: hasičský záchranný sbor – 150, policie – 158, záchranná služba – 155.

VIII.

Je nutno dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách kulturního domu.

IX.

Instalace výzdoby a reklama jiných propagačních materiálů je možná pouze v rámci stávajících příchytných zařízení. Odstranění výzdoby a reklam musí zajistit nájemce na svůj náklad ekologicky nezávadným způsobem do následujícího dne od ukončení akce. Pro výzdobu je třeba upřednostnit reklamní panely samostatně stojící. Zakazuje se přibíjení dalších úchytek ať do zděných nebo dřevěných konstrukcí, obložení, oken a dveří.

X.

Zvýšené znečištění pronajatých prostor (zvratky, WC apod.) odstraní nájemce či pořadatel. V případě, že znečištění nebude odstraněno do doby zpětného předání prostor pronajímateli, bude účtována pokuta ve výši 3000,- Kč. Po skončení akce nájemce či pořadatel zajistí základní úklid a úklid použitého skla, nedopalků v prostorách i před kulturním domem. Za pořádek na parkovišti odpovídá pořadatel kulturní akce. V případě, že na parkovišti před KKC a jeho blízkém okolí se objeví nepořádek, nájemce je povinen tento nepořádek na vlastní náklady odklidit a ekologicky zlikvidovat.

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Rezervace